Push Braces - Disclaimer
PUSH
FOR FREEDOM

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken je in deze privacyverklaring helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacy

Wij leveren diensten of functionaliteiten aan bezoekers via onze websites. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij verwerken en beveiligen persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid. Daarbij houden wij ons aan de bepalingen van de privacywetgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk de doeleinden vermelden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens opvragen, en via deze privacyverklaring;
 • In alle gevallen waarin uw toestemming vereist is, vragen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Wij beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot gegevens die alleen nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Als wij meer vragen dan nodig is, zullen wij dat alleen doen met uw uitdrukkelijke toestemming. In ieder geval zullen wij duidelijk uitleggen voor welk doel wij de aanvullende gegevens vragen;
 • Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij wij daartoe verplicht zijn om de gevraagde dienst te kunnen verlenen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of tenzij wij een derde nodig hebben om gevolg te geven aan uw verzoek;
 • Wanneer wij uw persoonsgegevens delen, via contracten met derden, zullen wij er onder meer voor zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Wij zullen passende veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen en zullen hetzelfde eisen van elke partij die namens ons persoonsgegevens verwerkt.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens
Zodra u onze websites hebt bezocht, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van de gekozen dienst of functionaliteit:

 • Voorvoegsel
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Leeftijd
 • IBAN
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Gebruikersnaam
 • Inloggegevens
 • Profielfoto
 • Cv
 • IP-adres
 • Informatie die u in een open veld hebt ingevoerd
 • Gegevens over het gebruik van de website
Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet. Daartoe worden de gegevens opgeslagen op servers die zich in Nederland bevinden.

Wij verwerken bovengenoemde gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (dit is mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om uw vragen te beantwoorden.
 • Om u in staat te stellen onze websites en de functionaliteiten daarop te gebruiken.
 • Om uw gebruik van de website te volgen.
 • Om onze websites te beveiligen en ongeoorloofde toegang te voorkomen.
 • Om u in staat te stellen producten via onze webwinkel te bestellen.
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over de status ervan.
 • Om uw open sollicitatie te verwerken.
 • Om uw klacht over een product of uw reactie op een klacht te behandelen en te verwerken.
 • Om contact met u op te nemen in verband met uw klacht omdat wij deze verder willen onderzoeken, of gegevens hierover willen publiceren (anoniem).
 • Om contact met u op te nemen over hoe u uw ervaring met ons ervaart.
 • Om contact met u op te nemen om uw deelname aan het evenement op te volgen.
 • Om u in contact te brengen met derden om uw vraag op te volgen.
 • Om u in contact te brengen met derden voor de opvolging van uw deelname aan een evenement.
 • Om contact met u op te nemen om uw hulp te vragen in promotionele zaken.
 • Om met u te communiceren via e-nieuwsbrieven en/of per post.
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te sturen op basis van uw specifieke interesses.
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan aanbiedingen, zodat wij u kunnen bereiken als u iets wint.
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan door ons georganiseerde evenementen.
 • Om onze websites te verbeteren.

Derden

Wij geven de door u verstrekte persoonsgegevens door aan derden indien dit nodig is om uw bestelling van producten of diensten af te ronden en om uw vragen te beantwoorden. Zo schakelen wij derden in om de betalingen in onze webwinkel te verwerken, en geven wij uw gegevens door aan de postbezorger om uw bestelling te bezorgen. In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens intern worden uitgewisseld. Onze werknemers behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk.

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, zorgen wij er onder andere voor (door middel van een contract) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. In dit contract is ook bepaald dat uw persoonsgegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn.

Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de politie ons om gegevens verzoekt in verband met een fraudeonderzoek. In een dergelijk geval zijn wij wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te overhandigen.

Cookies

Wij gebruiken cookies bij het verzamelen van uw persoonsgegevens. Wilt u meer weten over cookies? Zo ja, lees dan ons cookiebeleid.

Veiligheid

Wij hebben alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of bekendmaking. Deze maatregelen zorgen ervoor dat wij een passend beveiligingsniveau hebben.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Indien u ons heeft gevraagd contact met u op te nemen, bewaren wij uw persoonsgegevens tot het moment waarop u heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van onze diensten, tenzij u uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat de gegevens langer bewaard mogen blijven.

Als u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. De mogelijkheid om u af te melden van onze nieuwsbrieven staat onderaan elke verzonden nieuwsbrief. Om u opnieuw in te schrijven, moet u ons opnieuw uw persoonsgegevens bezorgen.

Rechten

U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij van u hebben. U kunt dan (ook) aangeven of u de gegevens wilt corrigeren, wijzigen of wissen.

De verwerking van uw persoonsgegevens is in sommige gevallen gebaseerd op uw toestemming. Als zodanig hebt u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken.

Toegang tot, correctie, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens
U kunt uw verzoek tot toegang, correctie, wijziging en/of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen via de onderstaande contactgegevens. Als u een dergelijk verzoek indient, zorgen wij ervoor dat het binnen vier weken wordt verwerkt. Indien wij er niet in slagen uw aanvraag binnen deze termijn af te ronden, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Als u een account bij ons hebt, kunt u inloggen om uw persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen.

Identificatie
Om misbruik te voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk om u bij een schriftelijk verzoek te legitimeren door een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te voegen. Vergeet niet uw persoonlijke identificatie en uw pasfoto zwart te maken op de kopie die u opstuurt. Ook wanneer u telefonisch een verzoek indient op basis van de gegevens die wij over u in ons bestand hebben, moeten wij u identificeren voordat wij uw verzoek kunnen verwerken.

Klachten
Wij doen ons uiterste best om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Mocht u desondanks van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens onjuist hebben verwerkt, in overeenstemming met de privacywetgeving, dan heeft u als klant het recht om een klacht in te dienen bij de privacyombudsman. Een dergelijke klacht kan worden ingediend bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Vragen, feedback en contactgegevens

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u er feedback over wilt achterlaten, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris (PO):

Robbert Meijs
Europalaan 31
6199 AB Maastricht-Airport
043-4079220
privacy@push.eu

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Nea International bv:

Nea International bv
Europalaan 31
6199 AB Maastricht-Airport
043-4079220
info@push.eu

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan haar regelmatig te raadplegen.

Ingangsdatum

Deze (bijgewerkte) privacyverklaring is in werking getreden op 1 augustus 2022.